Informacija apie projektą
Projektas „Atraskime regionų šaknis iš naujo“, Nr. ENI-LLB-1-108, įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos prioritetą „Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas“. Vilniaus rajono savivaldybės administracija projektą įgyvendina kartu su partneriais: Žiemgalos planavimo regionu (pagrindinis paramos gavėjas, Latvija), Polocko vykdomojo komiteto Švietimo, sporto ir turizmo skyriumi (Baltarusija), Neretos savivaldybe (Latvija), Jėkabpilio miesto savivaldybe (Latvija), Rokiškio krašto muziejumi (Lietuva). Projektą finansuoja Europos Sąjunga: bendra projekto vertė sudaro 1 031 590,97 eurų, Europos Sąjunga projektui skiria 92 8431,87 eurų finansavimą (90 proc.), 10 proc. sudaro partnerių lėšos. Vilniaus rajono savivaldybei projekte skirta 152 997,60 eurų. Projekto tikslai:

– skatinti nematerialiosios kultūros ir vietinės istorijos paveldo išsaugojimą, prieinamumą ir vystymą gerinant tvarų kultūrinio turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje bei Baltarusijoje;

– saugoti, ugdyti ir perduoti nematerialiosios kultūros paveldo ir vietinės istorijos žinojimą, įgūdžius, stiprinant esančius istorinius ryšius tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos;

– vystyti ir skatinti kultūros ir istorijos paveldą kaip ilgalaikį kultūrinio turizmo traukos objektą;

– skatinti kūrybingą vietinio kultūros paveldo ir unikalių tradicijų panaudojimą, gerinant sąlygas kūrybingam industrijų sektoriui.

Projekto veiklos:

– organizuoti tradicinius renginius, parodas, plenerus, skirtingų kartų susitikimus;

– įrengti inovatyvias ir interaktyvias ekspozicijas;

– organizuoti seminarus, mokymus kultūros ir turizmo sektoriaus specialistams;

– sukurti bendrus turizmo maršrutus; turizmo atpažinimo simbolius; parengti informacinę medžiagą;

– dalintis gerąja patirtimi, mainų vizitai.

Projekto trukmė: 2019-05-14 – 2021-05-13.

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa skatina sinergetinę Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų partnerystę 2014-2020 m. laikotarpiu. Šios Europos Sąjungos finansuojamos programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų per kartu įgyvendinamus bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose. Programai skirtas Europos Sąjungos finansavimas sudaro 74 milijonus eurų.

Europos Sąjungos valstybės narės nusprendė sujungti savo žinias, išteklius ir ateitį. Kartu jos sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvaraus vystymosi zoną, išsaugodamos kultūrinę įvairovę, toleranciją ir gerbdamos asmeninę laisvę. Europos Sąjunga įsipareigoja pasidalyti savo pasiekimais ir vertybėmis su šalimis ir tautomis už jos ribų.

Šį žemėlapį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis leidinys atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Programos internetinis puslapis: https://www.eni-cbc.eu/llb/lt/